Stołówka szkolna
 

   ogólne informacje o obiadach   [  PDF  ]
   opłaty zrealizowane przelewem [  PDF  ]
   wniosek o duplikat karty obiadowej [  PDF  ]
 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Obiady wydawane są podczas trzech przerw międzylekcyjnych:
  • I przerwa 11301150 (uczniowie klas I-III),
  • godz. 1200 oddziały przedszkolne,
  • II przerwa 12351255 (uczniowie klas starszych).
 2. Uczniowie wchodzący do jadalni zobowiązani są do okazywania kart obiadowych, które są dokumentem upoważniającym do spożycia posiłku. W razie zgubienia karty obiadowej należy dokonać odpisów z niewykorzystanych dni żywieniowych. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły wydaje duplikat karty obiadowej na pisemny wniosek rodziców w terminie do trzech dni. Nazwisko ucznia, który zgubił kartę, umieszczone będzie w punkcie skreśleń kart, by uniemożliwić innym osobom ponowne korzystanie z karty.
 3. Skreśleń na kartach obiadowych dokonuje wg ustalonego grafiku upoważniona do tego osoba: dyżurujący nauczyciel, pedagodzy i psychologowie szkoły.
 4. Uczniowie po zjedzeniu posiłku mają obowiązek odnoszenia naczyń.
 5. W stołówce mogą przebywać tylko uczniowie w obuwiu zmiennym i bez okryć wierzchnich.
 6. Uczniowie zobowiązani są do zachowania ładu i porządku oraz ustawienia teczek i tornistrów w wyznaczonym miejscu.

ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA


w ZSO Rumia
 1. Stołówka szkolna prowadzona jest przez społeczność szkolną przy udziale środków finansowych z budżetu samorządu miejskiego.
 2. Środki finansowe otrzymywane od samorządu miejskiego służą do:
  • utrzymania pomieszczeń i urządzeń kuchennych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
  • opłacanie zarobków personelu kuchennego.
 3. Środki zebrane w wyniku wpłat osób korzystających z wyżywienia służą do zakupu towarów spożywczych, z których przygotowywany jest obiad.
 4. Z uwagi na fakt, że obiady są przygotowywane wyłącznie z produktów zakupionych ze środków zgromadzonych od korzystających z żywienia, nie ma możliwości spożycia posiłków przed dokonaniem stosownej wpłaty.
 5. Uprawnionymi do korzystania z pełnego żywienia są uczniowie oraz pracownicy szkoły po wykupieniu miesięcznego abonamentu. Pracownicy szkoły ponoszą koszt obiadu w wysokości ceny obiadu plus 20% tj. koszt przygotowania posiłku.
 6. Opłaty za posiłki należy dokonywać gotówka lub przelewem.
 7. Opłaty za posiłki regulowane gotówka należy uiszczać zgodnie z harmonogramem płatności, który dostępny jest na stronie internetowej www.rumia.edu.pl/sp9, w zakładce „Stołówka” oraz na tablicach informacyjnych szkoły.
 8. Opłaty za posiłki realizowane przelewem winny być dokonywane „z góry”, do dnia 25-tego poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.
   
  Konto bankowe: Bank Rumia Spółdzielczy   64 8351 0003 0019 3555 2000 0020;
   
  tytułem: nazwisko imię dziecka, klasa np. II A.
  1. Przelewem przyjmowane będą opłaty za posiłki tylko w pełnej wysokości (bez odpisów).
  2. Wysokość opłat za posiłki za dany miesiąc podana jest w harmonogramie płatności.
  3. W przypadku wystąpienia odpisów należność za posiłki należy dokonać gotówką, bezpośrednio u intendenta szkoły w pokoju 212, w terminach podanych w harmonogramie płatności.
  4. Karty obiadowe na posiłki opłacone przelewem będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 212, w terminach wyznaczonych w harmonogramie płatności.
 9. Pracownik może w abonamencie miesięcznym nie wykupić wszystkich dni tygodnia, jeżeli w danym dniu nie ma lekcji lub lekcje wg planu ułożone są poza czasem obiadu.
 10. Stołówka szkolna będzie wydawała obiady bezpłatnie dla uczniów z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej. Decyzje o wydaniu bezpłatnych obiadów dla uczniów podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale Zespołu Wychowawczego ZSO. Wydawanie bezpłatnych obiadów możliwe jest dopiero po przekazaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz szkoły stosownych środków finansowych.
 11. Odpisy chorobowe (za niewykorzystane obiady) będą potrącane tylko w wypadku zgłoszenia telefonicznego lub osobistego w pokoju 212 lub w portierni szkoły od następnego dnia nieobecności na obiadach. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są podać liczbę dni nieobecności dziecka w szkole, za które należy się odpis oraz uzyskać informację, kto przyjął zgłoszenie.
 12. Za obiady korzystający zobowiązany jest zapłacić co najmniej jeden dzień przed planowanym korzystaniem z posiłków, tj. z góry.
 13. Wysokość ceny jednego obiadu określa Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Radą Rodziców, stosownie do aktualnego poziomu cen towarów na rynku.
 14. Jadłospis tygodniowy na podstawie przyjętej ceny obiadu, uwzględniając zasady żywienia, przygotowuje zespół w składzie:
  • Intendent
  • Szef kuchni
  • Pielęgniarka szkolna.
 15. Poszczególne obiady w ciągu miesiąca mogą różnić się ceną, jednakże cena obiadu w miesiącu winna równać się kwocie określonej na dany miesiąc.
 16. Za przestrzeganie wysokości stawki obiadowej, jak również za sprawny przebieg i skuteczną kontrolę wydawania posiłków odpowiada intendent szkoły.
 17. Za porządek i właściwą organizację przerw obiadowych odpowiadają ponadto:
  • dyżurujący nauczyciele świetlicy szkolnej,
  • dyżurujący nauczyciel, który pełni dyżur przy stołówce szkolnej,
  • pedagodzy i psychologowie szkoły wg ustalonego grafiku.
Top

 

18 lut 2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 1.967.327  
stat4u
0,0859375