ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2021 / 2022
 
   [SP 9] Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
[#2913]  jk, 24.06.2022 08:15 
   [SP 9] Witajcie wakacje!

Witajcie wakacje!

„Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz…”

Poniżej można posłuchać letnich piosenek w wykonaniu chóru szkolnego , które wprowadzą nas w klimat zasłużonego odpoczynku.
Miłych wakacji!

Link do nagrania (gr.młodsza) https://youtu.be/cj5S-yqV2iw

Link do nagrania (gr.starsza) https://youtu.be/-QxBtp7gmlY

Ewa Szmidt

[#2941]  dh, 24.06.2022 01:25 
   [SP 9] Bezpieczne wakacje

Dnia 22 czerwca 2022 r. uczniowie klasy III c i III d przygotowali apel profilaktyczny. Omówiono: bezpieczeństwo na drodze, bezpieczny wypoczynek na wsi, bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczeństwo w górach, bezpieczeństwo w kontakcie z osoba nieznajomą. Uczniowie klasy III c i III d przypomnieli wszystkim zebranym numery alarmow: 112, 997,998, 999 oraz zaprezentowali wakacyjne piosenki.

Przejdź do galerii  Wakacje

Życzymy wszystkim uczniom radosnych i bezpiecznych wakacji.

Joanna Cholawo, Wioletta Peck-Stypułkowska

[#2938]  im, 23.06.2022 21:11 
   [SP 9] Zakończenie roku szkolnego w klasach I - III

24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Wielkie gratulacje i podziękowania dla każdego z uczniów i całego grona pedagogicznego. Uczniowie klas I-III spotkali się z wychowawcami w klasach, gdzie rozdano świadectwa szkolne. Życzymy wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

Przejdź do galerii  Koniec roku szkolnego

Iwona Maćkowiak

[#2940]  im, 23.06.2022 19:30 
   [SP 9] Z wakacyjnymi pozdrowieniami od Ic

Ewa Wodniczak

[#2943]  im, 23.06.2022 19:09 
   [II LO] REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZK. 2022/23

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH


II  Liceum Ogólnokształcącego im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi
w roku szkolnym 2022/2023

dla kandydatów będących absolwentami klas ósmych szkoły podstawowej  

Na podstawie:

 • Ustawa   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz. 4)
 • Ustawa   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287))
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 powołuje się trzy klasy:

 

Klasa  I a

 o profilu psychologiczno – pedagogicznym 

pod opieką Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy

w Sopocie

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: edukacja psychologiczno - pedagogiczna,
 • język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki,
 • przedmiot dodatkowy: samorząd terytorialny w Polsce – innowacja pedagogiczna
 • praktyki pedagogiczne w klasach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi oraz placówkach przedszkolnych na terenie Rumi

Profil przygotowuje między innymi do podjęcia studiów z zakresu nauk humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, socjologii.

 

Klasa I b

o profilu sportowo – obronnym

pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo publiczne
 • przedmiot dodatkowy: nautyka z elementami nawigacji lub fizyka doświadczalna
 • język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki,
 • 10 godzin wychowania fizycznego przy realizacji programu innowacyjnego w następujących sekcjach sportowych:
 • - sekcja lekkoatletyki terenowej

  - sekcja pływania

  - sekcja rugby/karate

  - sekcja sportów obronnych

 • zajęcia na strzelnicy, symulatorach Akademii Marynarki Wojennej, zajęcia terenowe
 • możliwość uzyskania patentu i licencji strzeleckiej

Profil przygotowuje między innymi do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych  w tym Akademii Marynarki Wojennej,  na Uniwersytecie Morskimj. W ramach współpracy z  uczelniami uczniowie mogą kontynuować  naukę na wydziałach: mechanicznym, nawigacyjnym, zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki i handlu morskiego oraz wielu innych.

 

Klasa I c

o profilu prawno - administracyjnym 

pod patronatem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: encyklopedia prawa
 • przedmioty dodatkowe: samorząd terytorialny w Polsce – innowacja pedagogiczna
 • język nowożytny:  j. angielski, j. niemiecki

Profil przygotowuje między innymi do studiów na kierunkach prawo, administracja, zarządzanie, nauki społeczne, politologia.  

INFORMACJE DODATKOWE

 

1.    Zajęcia wychowania fizycznego w klasach o profilu psychologiczno – pedagogicznym i prawno - administracyjnym realizowane są w formie zajęć fakultatywnych do wyboru w wymiarze dwóch godzin oraz jednej godziny zajęć w systemie klasowo – lekcyjnym; w ramach zajęć fakultatywnych do wyboru:

 • sztuki walki i podstaw samoobrony
 • gry zespołowe
 • pływalnia
 • taniec

2.      Języki obce nowożytne tj. język angielski i niemiecki realizowane są na poziomie podstawowym w czteroletnim cyklu nauczania. Przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka.

3.  Dodatkowe zajęcia akademickie prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i praktycznych ćwiczeń na symulatorach ułatwiają przygotowanie do egzaminu maturalnego, pozwalają wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym i umożliwiają studiowanie na Uniwersytecie Morskim np. na  wydziale nawigacyjnym lub mechanicznym realizowane na terenie Uniwersytetu Morskiego lub w szkole: 

 Samorząd terytorialny w Polsce

(klasa o profilu psychologiczno – pedagogicznym i prawno - administracyjnym) – realizowane treści:

 • zasady funkcjonowania demokracji w Polsce
 • prawa i obowiązki obywatelskie
 • podział administracyjny Polski
 • struktura samorządu terytorialnego i sposób jego wybierania
 • zadania samorządu terytorialnego wobec obywateli ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków Unii Europejskiej

  

 

Nautyka z elementami nawigacji

 

(do wyboru dla klasy o profilu sportowo – obronnym) – zajęcia oferują:

 

 • wiedzę związaną z szeroko rozumianą nawigacją morską i bezpieczeństwem żeglugi
 • poznanie  kartograficzno-geodezyjnych podstaw nawigacji morskiej
 • dokonywanie obliczeń nawigacyjnych poprzez planowanie podróży, poznanie wykorzystania systemów map elektronicznych
 • korzystanie z urządzeń i systemów nawigacyjnych
 • rozszerzanie wiedzy informatycznej
 • poznanie międzynarodowego prawa drogi morskiej

 

 

  Fizyka doświadczalna

(do wyboru dla klasy o profilu sportowo – obronnym) - na zajęciach fizyki doświadczalnej młodzież:

 • zapoznaje się z podstawowymi przyrządami pomiarowymi
 • samodzielnie wykonuje doświadczenia w pracowni fizycznej
 • uczy się zasad bezpieczeństwa, a także metodyki pomiarowej
 • zapoznaje się z wykorzystaniem wybranych aplikacji do opracowania wyników pomiarów
 • uczy się planowania doświadczeń, sporządzania i analizy wykresów oraz odczytywania istotnych informacji
 • poznaje podstawowe zjawiska fizyczne i sposoby wyznaczania stałych fizycznych
 • zdobywa elementarne doświadczenie w pracy z przyrządami pomiarowymi   

  

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 

§ 1

Kandydat II LO w Rumi składa komplet wymaganych dokumentów:

 1.  wniosek, w którym dokonuje wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w ciągu czterech lat nauki w liceum. W związku z tym prosimy o przemyślane i odpowiedzialne wybory, gdyż nie będzie możliwości zmiany przedmiotów po zatwierdzeniu grup.
 2.  karta informacyjna o kandydacie
 3. poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 4. poświadczonakopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 5. dwie fotografie
 6. inne dokumenty posiadane przez ucznia np. zaświadczenie o dysfunkcji, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych
 7. dokumenty potwierdzające osiągnięcia szkolne punktowane w rekrutacji
 8.  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów
 9. kserokopia lub odpis aktu urodzenia
 10. kandydat do klasy sportowo-obronnej dołącza dodatkowo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w tego typu klasie. 

 

 

§ 2

1. O przyjęciu kandydata do klasy decyduje suma punktów, której składnikami są punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100). Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego
 • matematyki

   przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,35

 

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

  przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z przedmiotu mnoży się przez 0,3.

 

 

 

2.   Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (max 72 punkty):

 • języka polskiego
 • języka obcego (język angielski lub język niemiecki)
 • matematyki 
 • wskazanego przez ucznia czwartego przedmiotu:

- do klasy I a o profilu psychologiczno – pedagogicznym – historii

- do klasy I b o profilu sportowo – obronnym – fizyki lub geografii

- do klasy I c o profilu prawno – administracyjnym – wiedzy o społeczeństwie

 

3.    Sposób przeliczania na punkty ocen z każdego z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 

 • celujący - 18 punktów                      
 • bardzo dobry - 17 punktów              
 • dobry - 14 punktów                          
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty

 

 

4.    Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać:

 

a.       za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

b.       za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty i uzyskanie tytułu:

 • finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

c.       uzyskanie w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 3 punkty;

 

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureatakonkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;


e. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 2 punkty;

 

f. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt;

g. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

h. w przypadku, gdy kandydat ma więcej, niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, maksymalnie 18.

 

Sumuje się liczbę punktów uzyskanych za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, f, g, h przy czym w podpunktach b i c wybiera się najważniejsze osiągnięcie.

 

 5. Podział kandydatów na klasy nastąpi w oparciu o deklaracje zawarte we wnioskach do szkoły oraz możliwości organizacyjne szkoły.

 

§ 3

1.    Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów.

 

 

2.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub dysponowania wolnymi miejscami w ramach postępowania uzupełniającego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełna rodzina kandydata
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

 

 • § 4

   

  Terminy postepowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

   

     Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 16 maja 2022 r.

  do 20 czerwca 2022 r.

  do godz. 15.00

  2.

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły            ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

  od 24 czerwca 2022 r.

  do 13 lipca 2022 r.

  do godz. 15.00

  3.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  do 13 lipca 2022 r.

  4.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

  do 20 lipca 2022 r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  21 lipca 2022 r.

  6.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do skoły ponadpodstawowej.  

  od  22 lipca 2022 r.

  do 28 lipca 2022 r.

  do godz. 15.00  7.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  29 lipca 2022 r.

  do godz. 14.00

  8.

  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  

  29 lipca 2022 r.

  9.

  Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych     

  do 1 sierpnia 2022 r.

   

   § 5

   

Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, starając się o przyjęcie 

do szkoły w terminie uzupełniającym; posługują się wyłącznie oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kartą informacyjną na temat kandydata.

 

 

§ 6

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników rekrutacji w ciągu trzech dni od ich złożenia.

 

 

 

Dyrektor szkoły

mgr Lucyna Oglęcka

 

 

 

[#2570]  am, 23.06.2022 10:28 
   [II LO] Zakończenie roku szkolnego

II

Sukcesy i osiągnięcia uczniów naszego liceum

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Uczniowie naszego liceum, jak co roku brali udział w konkursach, olimpiadach, pracowali przy realizacji wielu projektów oraz na rzecz Wolontariatu. Ten rok obfitował także w liczne sukcesy sportowe. Dziś odbyło się uroczyste rozdanie świadectw, nagród za bardzo dobre wyniki w nauce, nagród za osiągnięcia w sporcie oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, reprezentowanie szkoły w konkursach, pracę na rzecz szkoły i szczególne osiągnięcia. Po części wspólnej odbyło się pożegnanie z wychowawcami w gronie klasowym. Tradycją liceum są wręczane klasom puchary przechodnie. Oba puchary, za najlepsze wyniki i wysoką frekwencję, trafiły do klasy III a. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznych wakacji.

 

 

Przejdź do galerii  pożegnanie 2

 

Przejdź do galerii  pożegnanie 3

 

Przejdź do galerii  pożegnanie 4

 

[#2936]  am, 23.06.2022 10:16 
   [SP 9] Projekt UNICEFU pt.

Od 17 maja kl.6c rozpoczęła realizację projektu UNICEFU pt."Emocje w głowie".UNICEF Polska przygotował wyjątkowy projekt zwracający uwagę na profilaktykę zdrowia psychicznego, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Pierwszym etapem było zapoznanie uczniów i rodziców z celami oraz założeniami projektu. Dzieci chętnie brały udział w dyskusjach, rysowały emotki, przedstawiały swój punkt widzenia złożoności problemu. Spotkanie z rodzicami oraz zajęcia z uczniami zostały przeprowadzone przez koordynatora projektu- wychowawcę kl.6c p. Ewę Szmidt, a następnie całość projektu podsumowała p.pedagog Anna Szyba.

Przejdź do galerii  projekt UNICEFU

Ewa Szmidt

[#2942]  jk, 23.06.2022 09:41 
   [SP 9] Podsumowanie Szkolnej Ligi Historycznej

Wraz z zakończeniem zajęć lekcyjnych w roku szkolnym nadszedł czas na podsumowanie zmagań w Szkolnej Lidze Historycznej, która była elementem innowacji pedagogicznej Klub Przyjaciół Małej Ojczyzny.

Szkolna Liga Historyczna była wymagającym konkursem. Przez cały rok szkolny uczniowie konkurowali ze sobą o tytuł Mistrza. Razem odbyło się 6 wymagających sporej wiedzy historycznej etapów: Józef Piłsudski i odzyskanie niepodległości, Powstanie warszawskie, Powstanie wielkopolskie, Powstanie styczniowe, Żołnierze Wyklęci oraz Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 maja.

Tytułem Mistrzów Szkolnej Ligi Historycznej w roku szkolnym 2021/22 mogą się pochwalić Dawid Krupa (103 p.) i Oskar Rutkowski (68 p.). Wicemistrzami zostali Julia Kaźmierkiewicz (75 p.) i Igor Wielgus (62 p.). III miejsce wywalczyli Barbara Sychowska (72 p.) i Filip Słembarski (45 p.). Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości oraz wiedzy!

Laureaci otrzymali niepowtarzalne dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Zapraszamy na kolejną edycję Ligi już na początku przyszłego roku szkolnego!

Krzysztof Murawski, MAciej Klamrowski

[#2947]  dh, 23.06.2022 06:43 
   [SP 9] Lekcja z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w 4a

Klasa IVa dzięki uprzejmości Pana Michała Czerwiec uczestniczyła w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz tego jak sami powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Było to niezwykle ważne spotkanie, zwłaszcza w kontekście rozpoczynających się wakacji.

Przejdź do galerii  Pierwsza pomoc przedmedyczna

Maciej Klamrowski

[#2946]  dh, 23.06.2022 06:39 

20 gru 2021 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 3.014.932  
stat4u
1,707031