Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. I. CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.

  Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu zaległości szkolnych.

  Zajęcia świetlicowe powinny wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i wychowywać.

  Ważny jest zatem odpowiedni dobór treści zajęć i metod ich prowadzenia.

  II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Opieką wychowawczą w świetlicy objęci są uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły.

  2. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie zwolnieni z lekcji religii.

  3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6.30-17.00 przez pięć dni w tygodniu.

  4. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

  5. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do prowadzenia zajęć i dokumentowania ich w dzienniku danej grupy.

  6. Codzienna obecność uczniów odnotowywana jest w Liście obecności

  Lista obecności w świetlicy szkolnej w dniu…………………………

  Lp.

  Nazwisko i imię

  kl.

  przyjście

  wyjście

  Zajęcia dodatkowe

  1.

  2.

   

  7. Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest wypełnienie Karty Zapisu (w każdym kolejnym roku szkolnym).

  8. Rodzice dzieci, samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są do podpisania: Karty Samodzielnego Wychodzenia Dziecka ze Świetlicy.

  9. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą być za pisemną zgodą rodziców odbierane przez starsze rodzeństwo.

  10. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice, należy złożyć pisemną zgodę, z podaniem danych personalnych osoby odbierającej.

   

  III. DO ZADAŃ NAUCZYCIELA ŚWIELICY NALEŻY

  1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzeniu warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.

  2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny.

  3. Rozwój wszechstronnych zainteresowań uczniów.

  4. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowania wrażliwości estetycznej i postaw patriotycznych. 

  5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia i zdrowego trybu życia.

  6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i Radą Pedagogiczną.

  8. Prowadzenie dokumentacji.

   

   IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

   Uczeń ma obowiązek:

   po przyjściu do świetlicy, zgłosić się do nauczyciela świetlicy

   dbać o ład i porządek (nie niszczyć sprzętu, zabawek i gier)

   zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

   stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły

   informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy

   zgłaszać nauczycielowi swoje złe samopoczucie,

   aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

  przestrzegać zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się,

   być miłym i uprzejmym dla nauczycieli świetlicy oraz koleżanek i kolegów, ponieważ od każdego z nas zależy, czy będziemy się dobrze w świetlicy czuli,

   nie przeszkadzać innym dzieciom i wychowawcom podczas prowadzenia zajęć oraz

  w czasie odrabiania zadań domowych


  Uczeń ma prawo do:

   znajomości swoich praw i obowiązków,

   uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

   rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

   rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

   życzliwego, podmiotowego traktowania,

   swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

   uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

   korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

 


 


08-06-2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
3.922.344  
stat4u