Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

1. Informacje o naborze i testach kwalifikacyjnych.
2. Dokumenty do pobrania.
3. Zasady rekrutacji i terminy.

1. Informacje o naborze i testach kwalifikacyjnych

Informacje wkrótce !!!

2. Dokumenty do pobrania.

Wniosek o przyjęcie do I klasy dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
Wniosek przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Zgłoszenie o przyjecie do I klasy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Oświadczenie rodzeństwo
Oświadczenie wielodzietność rodziny
Oświadczenie samotny rodzic
Poświadczenie woli przyjęcia
Oświadczenie o dochodach

3. Zasady i terminy rekrutacji.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W RUMI
(WYŁĄCZNIE DLA DZIECI 6-LETNICH ROCZNIK 2014)

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/176/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

 3. L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 02.03.2020r. - 13.03.2020r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2020r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

  23.03.2020r. - 27.03.2020r.

  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 03.04.2020r.

 4. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:
 5. na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę będą łącznie następujące kryteria ustawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Wszystkie powyższe kryteria mają wartość 40 pkt.

  Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

  1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym;W/w składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.
  2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
  3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o dochodzie na rodzinę;
  W/w dokument można złożyć formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

  1. dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym - 10 punktów,
  2. dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne - 20 punktów,
  3. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w placówce – 5 punktów,
  4. dochód na osobę w rodzinie: w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) tj. 674,00 zł – 1 punkt, w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

  Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
  1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym; W/w składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.
  2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
  3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o dochodzie na rodzinę;
  4. Wniosek dostępny będzie w sekretariacie przedszkola/szkoły oraz na ich stronach internetowych.
  5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

  Terminy postępowania uzupełniającego:

  L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
  1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 17.08.2020r. – 21.08.2020r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 24.08.2020r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 24.08.2020r.- 27.08.2020r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.08.2020r.

  W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informujemy:

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych jest ZSO Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi z siedzibą przy ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@rumia.edu.pl oraz pisemnie na adres siedziby Szkoły.

Na jakiej podstawie będą przetwarzane danych osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 133, 149, 150, 155, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz Uchwała Nr XIII/176/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu kształcenia, a kandydatów nieprzyjętych przez okres roku.

Kto będzie odbiorcą danych?
Odbiorcami danych może być organ prowadzący - Urząd Miasta Rumi. Po zakończonej rekrutacji listy zawierające imię i nazwisko, zakwalifikowany/ niezakwalifikowany będą wywieszone w siedzibie Szkoły, nie dłużej niż 21dni. Po rozpoczęciu roku szkolnego odbiorcami danych będą również: NFZ (przychodnia współpracująca ze szkołą), minister ds. oświaty i wychowania (System Informacji Oświatowej), OKE w Gdańsku, dostawca e-dziennika oraz inne podmioty, z którymi Administrator będzie współpracował na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?
Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
Podanie danych jest dobrowolne w zakresie spełnienia kryteriów ustawowych i wymaganych przez organ prowadzący. Rodzic ma prawo odmówić podania danych spełniających kryteria, przy czym może to skutkować utratą uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji (dodatkowe punkt nie zostaną naliczone). W pozostałym zakresie podanie danych (danych ucznia, rodziców) jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (Ustawa - Prawo oświatowe).

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Uwaga!!! Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Wzór zgłoszenia do klasy I dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W RUMI

 1. Terminy rekrutacji kandydatów spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej:

 2. L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 23.03.2020r. – 27.04.2020r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11.05.2020r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 11.05.2020r. – 22.05.2020r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.05.2020r.

 3. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla kandydatów do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Rumia:
  1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 50 pkt;
  2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek - 40 pkt;
  3. niepełnosprawność kandydata - 30 pkt;
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 30 pkt;
  5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 30 pkt;
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 30 pkt;
  7. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 10 pkt.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
  1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;
  2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;
  3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.);
  4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  5. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
  6. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.);
  7. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.
  8. Dokumenty wymienione w pkt 3, 4 i 6 należy składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 5. Wniosek dostępny będzie w sekretariacie szkoły oraz na jej stronie internetowej.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor tej szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 7. Terminy postępowania uzupełniającego:

  L.p. Czynności postępowania uzupełniającego Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 27.05.2020r. - 08.06.2020r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19.06.2020r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 22.06.2020r. – 25.06.2020r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.06.2020r.

  W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informujemy:

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych jest ZSO Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi z siedzibą przy ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@rumia.edu.pl oraz pisemnie na adres siedziby Szkoły.

Na jakiej podstawie będą przetwarzane danych osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 133, 149, 150, 155, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz Uchwała Nr XIII/176/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu kształcenia, a kandydatów nieprzyjętych przez okres roku.

Kto będzie odbiorcą danych?
Odbiorcami danych może być organ prowadzący - Urząd Miasta Rumi. Po zakończonej rekrutacji listy zawierające imię i nazwisko, zakwalifikowany/ niezakwalifikowany będą wywieszone w siedzibie Szkoły, nie dłużej niż 21dni. Po rozpoczęciu roku szkolnego odbiorcami danych będą również: NFZ (przychodnia współpracująca ze szkołą), minister ds. oświaty i wychowania (System Informacji Oświatowej), OKE w Gdańsku, dostawca e-dziennika oraz inne podmioty, z którymi Administrator będzie współpracował na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?
Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
Podanie danych jest dobrowolne w zakresie spełnienia kryteriów ustawowych i wymaganych przez organ prowadzący. Rodzic ma prawo odmówić podania danych spełniających kryteria, przy czym może to skutkować utratą uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji (dodatkowe punkt nie zostaną naliczone). W pozostałym zakresie podanie danych (danych ucznia, rodziców) jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (Ustawa - Prawo oświatowe).

Top

04-10-2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
4.308.378  
stat4u