Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021
[#2397]  jk, 19.05.2020 20:39 
   UCZNIOWIE

                                                                                  

Wytyczne

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej

dotyczące organizacji i prowadzenia konsultacji na terenie szkoły

 

 

 

Od 1 czerwca możliwe będą konsultacje nauczycieli z uczniami na terenie szkoły. W związku z tym proszę zapoznać się z wytycznymi.

 1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, nie może przyjść na konsultacje.
 3. Uczeń umówiony na konsultacje zgłasza odpowiednio wcześniej nauczycielowi, iż nie może stawić się w danym terminie.
 4. Na konsultacje uczeń przychodzi z własnymi podręcznikami, zeszytami, długopisem.
 5. Uczeń nie może pożyczać innym uczestnikom (w przypadku konsultacji grupowej) własnych podręczników, zeszytów, przyborów do pisania i innych materiałów.
 6. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
 7. Nos i usta powinny być zasłonięte podczas pobytu w szkole.
 8. Przed wejściem do szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcyjnych natychmiast myje ręce.
 9. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust; zasłania twarz podczas kichania czy kasłania; stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
 10. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 11. Uczeń zapoznaje się ze szczegółowymi, zmienionymi zasadami wypożyczania książek. 

 

Komunikat opracowany na podstawie wytycznych GIS, MEN i CKE

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2395]  am, 19.05.2020 16:28 
   MATURZYSTO

 Wytyczne

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej

i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

 

Podstawowe wytyczne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy i inni pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek za wyjątkiem dowodu tożsamości.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.; zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków; osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

Środki ochrony osobistej

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (conajmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Obowiązuje dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym przy wejściu do szkoły, sali egzaminacyjnej, podczas korzystania ze słowników, komputerów i innych sprzętów niezbędnych podczas egzaminu.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających..
 5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie conajmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, wychodzi do toalety,  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 9. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej; WAŻNE: Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż 29 maja 2020 r. 

Dodatkowo

 1. Zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 2. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem (w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym, zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Komunikat opracowany na podstawie wytycznych GIS, MEN i CKE

 

Anna Młodzikowska - Zachar

  

  

[#2394]  am, 19.05.2020 15:53 
   Info PBW w Gdańsku

 

 

Wirtualne

Warszawskie Targi Książki

 

21 maja b. r. rozpoczynają się Wirtualne Warszawskie Targi Książki. Szczegółowe informacje na:

 

http://m.rmfclassic.pl/informacje/Slowo,11/Majowe-targi-ksiazki-w-internecie,41161.html. 

 

Info o wydarzeniu nadesłała pani Alina Hope, kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Wejherowie.

 Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#2396]  am, 18.05.2020 17:33 
   Do poczytania - kalendarium

 

Kalendarium -

najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu

Przejdź do galerii  kalendarium 1

 

18 maja

 • 100 lat temu urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał. Życiorys papieża Polaka na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II;
 • Międzynarodowy Dzień Muzeów. Zgodnie z II etapem znoszenia ograniczeń 4 maja wznowiły działalność muzea, galerie sztuki, archiwa, biblioteki, niemniej jednak decyzje o otwarciu poszczególnych instytucji podejmuje dyrektor w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym. W muzeach obowiązują obostrzenia, dlatego rekomenduje się równolegle zwiedzanie online. Muzea i galerie z całego świata udostępniają swoje kolekcje w Internecie. Dzięki temu, pozostając w domu, można zobaczyć najsłynniejsze wystawy i obiekty kulturalne. 10 muzeów, które umożliwiają wirtualne zwiedzanie na stronie:https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-online. Do odwiedzenia m. in. Muzeum w Nowym Jorku, Rijksmuseum w Amsterdamie, Muzeum Salvadora Dali w Katalonii, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. 

19 maja

 • Dzień Dobrych Uczynków, czyli święto społecznych i bezinteresownych działań. Pomysłodawcą akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka, która zachęca do czynienia dobrych uczynków na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego.

 

20 maja

 • Urodziła się Hanna Krall, polska pisarka i dziennikarka, autorka książki „Zdążyć przed Panem Bogiem”, opartej na wywiadzie z Markiem Edelmanem, w którym zawarte są jego wspomnienia z powstania w getcie warszawskim oraz jego pracy jako kardiologa.

 

22 maja

 • Dzień Praw Zwierząt. Klub Gaja, dzięki swej kampanii prowadzonej przez dwa lata, doprowadził do podpisania ustawy o ochronie zwierząt w 1997 r. i ustanowił 22 maja Dniem Praw Zwierząt w Polsce;
 • Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej ustalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją; upamiętnia konferencję w Nairobi 22 maja, na której przedstawione zostały efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności: https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowy_Dzień_Różnorodności_Biologicznej

24 maja

 • Europejski Dzień Parków Narodowych ustanowiony w rocznicę utworzenia pierwszego, europejskiego parku Sarek w Szwecji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Sarek;
 • Dzień Wojsk Specjalnych. Wojska Specjalne (Jednostka Wojskowa Komandosów, Jednostka Wojskowa Grom i inne) powołane zostały ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcję dowodzenia przejęło Dowództwo Wojsk Specjalnych.

 

 Anna Młodzikowska - Zachar                     

[#2392]  am, 17.05.2020 20:06 
   PBW w Gdańsku Filia w Wejherowie wznawia wypożyczenia

 

Informacje PBW w Gdańsku Filia w Wejherowie

Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Wejherowie w e – mailu poinformowała, że Filia PBW w Wejherowie zostanie otwarta 18 maja i będzie czynna w godzinach od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. W celu bezpiecznego świadczenia usług w czasie pandemii proszę zapoznać się z instrukcją:

 • Na terenie Biblioteki można przebywać wyłącznie w maseczce zakrywającej usta i nos po zdezynfekowaniu dłoni;
 • Po terenie Biblioteki należy poruszać się tylko w wyznaczonym obszarze i z zachowaniem bezpiecznych odległości między osobami;
 • Jednocześnie w Bibliotece może przebywać maksymalnie 4 czytelników w placówce w Gdańsku, natomiast w filiach 1 osoba;
 • Przed przyjściem do Biblioteki należy wyszukać i wybrać książki/multimedia  w katalogu onlineoraz dokonać ich rezerwacji poprzez konto czytelnika, ewentualnie telefonicznie (58 671 32 87) lub pisząc na adres mailowy: pbwwejherowo@pbw.it.pl;
 • Do Biblioteki zapraszamy Państwa po otrzymaniu informacji o przygotowaniu zamówionych publikacji do odbioru;
 • W przypadku trudności w wyszukiwaniu i wyborze publikacji można skorzystać z pomocy bibliotekarzy PBW – telefonicznie (58 671 32 87)  lub przez e- mail pbwwejherowo@pbw.it.pl;
 • Wszelkie płatności mogą być dokonywane wyłącznie poprzez wpłatę na konto bankowe PBW BANK PKO BP S.A.    -    93 1020 1811 0000 0002 0312 5887;
 • Bibliotece można przebywać tylko przez czas niezbędny do zwrotu i wypożyczenia zbiorów.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki, można nadal  korzystać z oferty skanowania materiałów bibliotecznych dla celów edukacyjnych. Dla czytelników wykonywane będą skany artykułów z czasopism i fragmentów książek dostępnych w PBW. Zasoby online na stronach IBUK Libra https://libra.ibuk.pl/ oraz Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej www.pbc.gda.pl.. Do końca maja 2020 nie będą naliczane kary za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych. W Bibliotece do odwołania nie będzie możliwości:

·         korzystania ze zbiorów na miejscu (czytelnia – zamknięta),

·         korzystania z usług ksero,

·         dostępu do Internetu, samodzielnego skanowania i wydruku materiałów z Internetu,

·         skorzystania z toalety,

·         dłuższego przebywania na terenie Biblioteki ponad czas niezbędny.

Wszystkie zbiory zwrócone przez czytelników zostaną poddane kwarantannie przed ponownym udostępnieniem. Informację przesłała pani Alina Hope, kierownik PBW Filia w Wejherowie.

Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#2391]  am, 14.05.2020 20:27 
   Ekranizacje lektur

Ekranizacje lektur

Na stronie https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909uczniowie mogą obejrzeć ekranizacje lektur. Vod.tvp.pl proponuje m.in. takie tytuły jak: Chłopi, Hamlet, Inny świat, Śluby panieńskie, Mistrz i Małgorzata, Wesele, Lalka. Do obejrzenia również cykl poświęcony Z. Herbertowi, Sł. Mrożkowi, H. Sienkiewiczowi, J. Iwaszkiewiczowi. W maju w Teatrze Telewizji na TVP Kultura będzie można obejrzeć m.in. Skąpca (15 maja), Śluby panieńskie (25 maja). Polecam.

Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#2388]  am, 12.05.2020 12:44 
   Quizy ze znajomości lektur

Quizy ze znajomości lektur

 Kolejna propozycja nadesłana przez kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Wejherowie dla uczniów szkół średnich i nie tylko, dotycząca testów ze znajomości lektur.  Czytelnicy znajdą tam również literackie zagadki. Quizy dostępne na stronie:

 

 https://www.quizme.pl/dzial/lektury-szkolne

 

 

 

Anna Młodzikowska - Zacha

[#2382]  am, 08.05.2020 15:00 
   Konkurs Filmowy o Ekologii

Konkurs Filmowy o Ekologii

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu zachęca uczniów, którym bliskie jest „bycie EKO” do wzięcia udziału w Konkursie Filmowym o Ekologii. Zadaniem konkursu jest nagranie filmu związanego z codziennym życiem młodych ludzi w aspekcie ekologii. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody. Szczegóły konkursu na stronie:

 

 

https://www.wsb.net.pl/konkurs-filmowy-o-ekologii-dla-studentow-i-uczniow/

LINK do filmiku promocyjnego

 

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2381]  am, 08.05.2020 14:36 
   Żegnamy kolegów i koleżanki z klas trzecich
[#2379]  bs, 07.05.2020 18:04 


25.02.2020
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.455.934  
stat4u
0,2758789