Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Wyniki egzaminu maturalnego czerwiec 2020 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego

 

czerwiec 2020 r.

 

 

 

  • Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się przy głównym wejściu do budynku szkoły 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00. Oczekując na wydanie świadectwa należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego, zachować minimum 1,5 metrowy odstęp,  zakryć maseczką lub przyłbicą usta i nos, zdezynfekować ręce, ewentualnie włożyć jednorazowe rękawiczki. Jednocześnie zwraca się uwagę na obowiązek posiadania dowodu osobistego i własnego długopisu. Po odbiór świadectwa może zgłosić się  jedynie osoba zdrowa, bez objawów choroby, nieprzebywająca na kwarantannie  ani w izolacji.
  • W szczególnych przypadkach świadectwa można odbierać w dniu 12 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 lub po uprzednim umówieniu telefonicznym.
  • Przypomina się o możliwości sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: https://www.oke.gda.pl/w zakładce „Serwis OKE” następnie  „dla uczniów”. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które absolwenci otrzymali w szkole. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 11 sierpnia br.
  • Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania świadectwa dojrzałości, aneksu  i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku osobiście przez absolwenta, osobę występującą w jego imieniu lub przesłany drogą elektroniczną, faksem czy pocztą tradycyjną (załącznik 25a do uzyskania w szkole lub na stronie OKE w zakładce „Egzaminy”).
  • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, uzyskał prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (odbędzie się 8 września).  W terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) jest zobowiązany złożyć w szkole pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 dostępny w szkole, na stronie internetowej II LO w Rumi lub OKE w Gdańsku)

Pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:

załącznik 7 w linku:https://www.zsetgdynia.pl/images/20-06/EM-2020-Zalacznik-7_1905.pdf

 

    

……………………………………………

…………………

miejscowość

data

 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

…………………………………………………………………

nazwa szkoły

 

 

 

 

Oświadczenie

o zamiarze przystapienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w termiie pprawkowym

 

…………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko zdającego

 

PESEL zdającego

 

 

 

Na podstawie art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) oraz § 11kb ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

 

oświadczam,

 

że przystąpię ponownie do egzaminu maturalnego w

 

części

z

(wpisać nazwę przedmiotu)

na poziomie

pisemnej

 

podstawowym

 

 

 

Powyższy egzamin był jedynym pisemnym egzaminem obowiązkowym, z którego nie uzyskałam/łem minimum 30% punktów, spośród wszystkich egzaminów, do których przystąpiłam/łem w czerwcu/lipcu 2020 r. Oświadczam również,
że w czerwcu/lipcu przystąpiłam/łem do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego i egzamin ten nie został mi unieważniony.

 

Oświadczam również, że:

 

§  zostałam/łem poinformowana/y, że miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w/we ……………………………… nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.

 

§  zapoznałam/łem się z harmonogramem przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ogłoszonym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

……………………………………………………

czytelny podpis zdającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[#2476]  am, 07.08.2020 13:40 
   ZAPYTANIE OFERTOWE - cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej
[#2474]  jk, 16.07.2020 11:37 
   ŚWIADECTWA

Informujemy, iż świadectwa szkolne można odbierać do dnia 10 lipca 2020 r. oraz od dnia 17 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

[#2472]  am, 06.07.2020 16:04 
   BEZPIECZNE WAKACJE

Drodzy Uczniowie!

 

Za Wami wyjątkowy rok wytężonej pracy,

jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i sukcesów, 

z wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

radzenia sobie w skrajnej sytuacji zdalnego nauczania w czasie pandemii.

Przed Wami czas wakacji, czas beztroskiego wypoczynku i nabierania sił do dalszej pracy.


Pamiętajcie o wszystkich zasadach bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, w górach.

Unikajcie skupisk ludzi, zachowajcie dystans 

i zaprzyjaźnicie się z maseczką.  

 

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za współpracę w roku szkolnym 2019/2020,

za cierpliwość, życzliwość i wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.  

 

Bezpiecznych i wesołych wakacji !!!
Do zobaczenia 01 września 2020 r.

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi

 

[#2460]  am, 24.06.2020 19:49 
   LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

 

 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

 

 Warszawa, 24 czerwca 2020 r

 Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

 

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

                                                                                                                                                                                                                    Z serdecznymi pozdrowieniami

                                                                                             Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

[#2459]  am, 24.06.2020 18:42 
   Trwa rekrutacja do II LO w Rumi

Terminy przyjęcia dokumentów do szkoły:

 


Dokumenty można dostarczać w formie papierowej w godz. 8.30 – 14.00 lub przesłać w formie elektronicznej na adres 2lo@rumia.edu.pl

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020 r. do  4 sierpnia 2020 r.      do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 4 sierpnia 2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia 2020 r.  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 19 sierpnia 2020 r.

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020  r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


 

 

 

 

 

[#2441]  am, 23.06.2020 11:24 
   Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 r.

 

Rozdawanie świadectw odbędzie się na korytarzu przy sali nr 5. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony Domu Kultury „Janowo” w pełnym reżimie sanitarnym (maseczki, dezynfekcja rąk i/lub rękawiczki, utrzymanie dwumetrowego odstępu w oczekiwaniu na odbiór świadectwa).

klasa

wychowawca

godzina rozpoczęcia

godzina zakończenia

I A

D. Dubiel-Stojek

11.00

11.15

I B

K. Hoła

11.15

11.30

I C

A. Wiśniewska

11.30

11.45

I D

M. Włodarski

11.45

12.00

I E

M. Słowińska

12.00

12.15

I F

P. Jasińska

12.15

12.30

II A

M. Bartoszewska

12.30

12.45

II B

J. Szyba

12.45

13.00

 

[#2442]  am, 22.06.2020 11:40 
   Nasze osiągnięcia

Sukcesy i osiągnięcia uczniów naszego liceum

w roku szkolnym 2019/2020

 

Uczniowie naszego liceum, jak co roku brali udział w licznych konkursach, olimpiadach, pracowali przy realizacji wielu projektów oraz na rzecz Wolontariatu. Z powodu pandemii poszczególne etapy i finały wielu przedsięwzięć i konkursów zostały przełożone na inny termin. W dniu rozdania świadectw, tj. w piątek wg. ustalonego harmonogramu, zostaną wraz ze świadectwami przekazane nagrody oraz stypendia o charakterze motywacyjnym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, reprezentowanie szkoły w konkursach oraz olimpiadach, pracę na rzecz szkoły i szczególne osiągnięcia. Tradycją liceum są wręczane klasom puchary przechodnie. Klasy I f  i I a powtórzyły swój sukces z I okresu i puchary za najlepsze wyniki w nauce dla klasy I f i za najwyższą frekwencję dla klasy I a pozostaną przy zwycięskich klasach na kolejny rok. Poniżej tabela konkursów i osiągnięć. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Lp.

Konkurs

 

Uczniowie

Lokata

Opiekun

1.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Natalia Malec kl. III a

stypendium

A. Andrachiewicz

2.

Konkurs regionalny – PIP Gdańsk „Poznaj swoje prawa pracy”

Karolina Bieszk kl. II b

Michał Dobrzeniecki kl. II b

VI miejsce

VII miejsce

K. Hoła

3.

43 Olimpiada Języka Niemieckiego

Patrycja Wiśniewska kl. I a

 

II etap

M. Bartoszewska,

P. Jasińska

4.

Konkurs 150 idiomów j. niemieckiego „Alles aufs Spiel setzen”

Patrycja Wiśniewska kl. I a

Julia Baldauf  kl. I f

Paweł Czaja kl. II a

półfinał

M. Bartoszewska,

P. Jasińska

5.

Szkolne Mikołajkowe Zawody Sportowe

cała społeczność szkolna

 

SU, nauczyciele wf

6.

Konkurs na logo „Erasmus +”

cała społeczność szkolna

I miejsce

A. Andrachiewicz,

A. Wiśniewska,

I. Świtońska,

T. Brunath

7.

Konkurs „Żołnierze w służbie historii”

Wiktoria Dobrosielska kl. I e,

Krystian Świst kl. I e

 

T. Brunath

8.

Konkurs powiatowy „Dzień z życia firmy”

Krzysztof Jerzyk kl. II b,

Michał Dobrzeniecki kl. II b,

Adam Czajkowski kl. II b,

Martyna Stencel kl. II b,

Magdalena Zelewska kl. II b

I miejsce

B. Rossa-Stopczyńska

9.

Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o HIV”

Eryk Lenarcik kl. I e,

Maja Górska kl. I e,

Natalia Skierka kl. I e,

Zuzanna Sadowska kl. I e,

Nikola Jażdżewska kl. I e,

Jan Budnik kl. I e,

Mateusz Pobłocki kl. I e

wyróżnienie

M. Słowińska

10.

XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Pomorscy rowerzyści”

cała społeczność szkolna

35 uczniów

Zuzanna Wiśniewska kl. II a

I etap

 

II etap

finał

K. Hoła,

A. Młodzikowska -Zachar

11.

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

wolontariat

 

A. Treder

12.

Szkolny Konkurs Mitologiczny

klasy I

 

M. Włodarski,

P. Osak

13.

Konkurs „Samorząd Terytorialny w Polsce”

Aleksander Borowski kl. III b,

Laura Urbaniak – Dzienisz kl. I d

II etap

 

14.

„Miłosz w oczach młodych Pomorzan” XII edycja Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Sopot 2019

Olga Wójcik kl. 1 f,

Magdalena Ligęzińska kl. 1 f,
Maria Ligęzińska kl. 1 f

 

D. Dubiel-Stojek,
P. Osak

15.

Bingo matematyczne

cała społeczność szkolna

 

A. Andrachiewicz,

M. Gudalewska

16.

Konkursy organizowane przez Samorząd Szkolny

cała społeczność szkolna

 

A. Andrachiewicz,

A. Wiśniewska

17.

Realizacja projektu unijnego „Erasmus +” „Teaching in the digital”     

cała społeczność szkolna

 

A. Andrachiewicz,

T. Brunath,

A. Wiśniewska,

I. Świtońska

18.

Wojewódzki Konkurs „Wiedzy

o Regionie”

uczniowie LO

 

E. Mania

19.

Konkurs Matematyczny „Kangur 2020”

uczniowie LO

 

T. Kurc

20.

Powiatowa Licealiada

uczniowie LO

 

nauczyciele wychowania fizycznego

21.

Olimpiada Ekologiczna

Aleksandra Waras kl. II a

Kornelia Banasiak kl. II b

Karolina Bieszk kl. II b

 

M. Słowińska

22.

Konkurs Piosenki Niemiecko - języcznej

Daria Rosinke kl. I d

 

K. Jungiewicz

 

 

Anna Młodzikowska – Zachar

[#2454]  am, 21.06.2020 18:13 
   Uniwersytet Morski w Gdyni

Promocja

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Przejdź do galerii  Dar Młodzieży

 

II Liceum Ogólnokształcące w Rumi od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Wielu absolwentów zamienia uczniowskie zeszyty na indeksy morskiej uczelni. Bądź jednym z nich, uniwersytet czeka na Ciebie. Sprawdź, który z wydziałów najbardziej Ci odpowiada i wybierz najlepszy. Pomoże Ci film:

https://www.youtube.com/watch?v=CniYF2T12QM&feature=emb_title

oraz strona internetowa UMG pod adresem: https://wpit.umg.edu.pl/promocja-wydzialu

[#2439]  am, 16.06.2020 21:42 
   EGZAMINY MATURALNE

Tegoroczna matura

 

 Trwają egzaminy maturalne w naszym liceum, które w tym roku rozpoczęły się  miesiąc później. Przebiegają w ścisłym reżimie sanitarnym w związku z pandemią. Oprócz obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego, młodzież podeszła do zdawania przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym. W tym roku nie odbędą się egzaminy ustne. Na wyniki abiturienci poczekają nieco dłużej. Sesja poprawkowa przewidziana jest dopiero we wrześniu. Wszystkim życzymy powodzenia.

 

Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#2438]  am, 16.06.2020 13:20 


26.05.2020
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.543.446  
stat4u
1