Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
 
 

STATUT II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RUMI
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

opracowany jest na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046)
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624)
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416)
  5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2004r. Nr 66, poz. 606)
  6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.( Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 75) [Dz.U.2003.169.1650]
  7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.6.69]
  8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.
Określa cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, a także sposób organizacji szkoły. W statucie zawarte są również zadania zespołów nauczycielskich, szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, formy opieki i pomocy dla uczniów, którzy jej potrzebują, organizacja i formy współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla dzieci oraz sposoby współpracy z rodzicami.
W statucie szkoły podane są także zasady współdziałania organów, które występują w szkole tj. dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców i rada szkoły. Statut zawiera także informacje o sposobach funkcjonowania prowadzonej przez szkołę biblioteki i świetlicy. Ważnym rozdziałem tego szkolnego dokumentu są informacje o prawach i obowiązkach uczniów, o systemie funkcjonujących w szkole kar i nagród.

Kliknij, by otworzyć dokument

Top
 


10.10.2017
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
561.201