Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
 
 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej
być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"
Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980r)

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwojowi u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
(Preambuła "Ustawy o systemie oświaty").

Cel programu wychowawczego

Wspomaganie uczniów w urzeczywistnianiu w swoim młodzieńczym życiu szerokiego spektrum wartości. Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego szlachetnego, kreatywnego, przedsiębiorczego, otwartego na potrzeby innych, obywatela Europy, uczestnika życia publicznego w Unii Europejskiej; Przygotowanie ucznia do umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk społecznych, kulturowych i politycznych współczesnego świata.
Nauczyciele w swych działaniach zapewniają poczucie bezpieczeństwa, rozwoju twórczego myślenia, samodzielności, tworzenia atmosfery dialogu i wzajemnego zaufania ,budowanie w uczniach wiary w siebie i w swoje możliwości.
Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój ucznia poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych, opiekę pedagogiczną i zdrowotną, korzystanie z biblioteki, czytelni, obiektu sportowego i stołówki szkolnej.
Od ucznia oczekujemy przestrzegania postanowień Statutu szkoły, a w szczególności: systematycznego udziału w zajęciach edukacyjnych, szacunku dla pracowników szkoły, aktywnego udziału w życiu szkoły oraz poszanowania mienia prywatnego i społecznego, bezwzględnego przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia tytoniu i używania środków odurzających.
Rodzice winni współpracować w zakresie wspierania rozwoju ucznia, poprzez tworzenie bazy dydaktycznej szkoły, udział w lekcjach otwartych uroczystościach, zebraniach szkolonych i klasowych, uczestniczenie w różnych formach pedagogizacji oraz planowaniu i organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych. Rodzice poprzez swych przedstawicieli w Radzie Rodziców mają prawo do opiniowania decyzji wychowawczych, oceny pracy szkoły i nauczycieli.

Plik PDF ze SZKOLNYM PROGRAMEM WYCHOWANIA.

Top
 


25.09.2018
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
858.162