Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
 
 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Cel: zapobieganie uzależnieniom

Cele szczegółowe:

 1. Dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania, mechanizmach uzależnienia i skutkach zażywania środków psychoaktywnych
 2. Wykształcenie umiejętności interpersonalnych
 3. Promowanie zdrowego stylu życia
 4. Obniżenie liczby osób zażywających środki psychoaktywne
 5. Wzmocnienie więzi uczniów z rodzicami, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju, rozbudzanie zainteresowań:
 • udostępnienie szerokiej oferty kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych oraz pozyskanie jak największej liczby uczniów do uczestnictwa w zajęciach,
 • zorganizowanie pomocy materialnej poprzez współpracę z MOPS, pomoc finansową Szkolnej Komisji ds. pomocy materialnej oraz Urzędem Miasta Rumi,
 • nauka organizowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego,
 • propagowanie różnych form aktywności
Dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania, mechanizmach uzależnienia i skutkach zażywania środków psychoaktywnych:
 • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli dotyczących zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych, umiejętności reagowania w sytuacji zażycia przez ucznia środków psychoaktywnych oraz rozpoznawania takich sytuacji;
 • przeprowadzenie warsztatów dla uczniów na temat zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych;
 • uświadomienie rodziców o zagrożeniu, objawach i skutkach jakie wynikają z zażywania środków psychoaktywnych.
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych:
 • kształtowanie takich umiejętności jak: asertywność, podejmowanie decyzji, nawiązywanie kontaktów;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez:
 • rozwijanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych;
 • utrwalanie wśród młodzieży wartości zachowań abstynenckich jako warunku utrzymywania wolności wyboru i decydowania o swoim zdrowiu i życiu.
Stworzenie wokół szkoły stref wolnych od środków psychoaktywnych:
 • wprowadzenie i przestrzeganie noszenia identyfikatorów;
 • zakaz opuszczania terenu szkoły podczas lekcji;
 • Doraźna opieka Policji i Straży Miejskiej;
 • monitoring szkoły.
Współpraca ze specjalistami:
 • nawiązanie kontaktu ze specjalistami różnych ośrodków w zakresie profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym;
 • upowszechnienie informacji o ośrodkach wsparcia dla potrzebujących pomocy;
 • stała ekspozycja adresów i numerów telefonu ośrodków wsparcia, terapii na tablicy informacyjnej.
Wzmocnienie więzi uczniów z rodzicami, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
 • udział rodziców w spotkaniach klasowych, wyjściach, wyjazdach edukacyjnych
 • kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • kształcenie u uczniów postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • prowadzenie rozmów przez psychologa i pedagoga sprzyjających porozumieniu rodzica z dzieckiem

Kliknij, by otworzyć dokument

Top
 


25.09.2018
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
858.165